01 ഏപ്രിൽ 2012

"...അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയല്ലാതെ കടമകള്‍ക്ക്  
വേണ്ടി ഒരിക്കലും സമരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി കാണാറില്ല..."
.......................................സക്രു.........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇത് വരെ വന്നതല്ലേ... ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ..?