25 മാർച്ച് 2012

വിപ്ളവം

" സമത്വം എന്നത് നിയമത്തില്‍ ഉണ്ടാവുകയും
നീതിയില്‍ നടപ്പാക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോള്‍
സ്വേച്ചാധിപതികള്‍ക്ക് നേരെ വിപ്ളവം ജനിക്കുന്നു... "
.............................................. *** ... സക്രു ... ***

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇത് വരെ വന്നതല്ലേ... ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ..?